Utställningsbestämmelser


 
Dessa utställningsbestämmelserna gäller från 2011-01-10 till 2011-12-31.
 

Till samtliga klubbar inom SKK-organisationen.

På förekommen anledning vill jag informera om vilken ålder som gäller för att bli Svensk Utställningschampion.

I championatsbestämmelserna står ”Minst ett av certifikaten ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader”. Uttolkningen av denna skrivning är sen en följd av år tillbaka den att det sista certifikatet ska vara taget efter den dag då hunden fyller 24 månader.

Det innebär i praktiken att en hund som är född 2009-08-01 kan ta sitt sista cert tidigast 2011-08-02. Detta är ingenting som har ändrats i och med de nya utställningsbestämmelserna utan har gällt under flera år.

Anledningen till denna information är att SKK Kansli fått ett ökat antal frågor runt detta där hundägare fått olika besked från utställningsarrangörer runt om i landet.

Med vänlig hälsning

Kjell Svensson
Tävlings- och Utbildningschef
 
Allmänt
Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Mer detaljerad information om de olika klasserna finns i de flesta fall i utställningskatalogen. Kompletta regler finns i SKKs tävlingsbestämmelser som kan hämtas här:
http://kennet.skk.se/skk/WebFiles/Files/869/t35_utstbest2011.pdf

En sammanfattning av en del viktiga förändringar som gäller från 2011-01-10 kan läsas här: http://kennet.skk.se/skk/innehall.aspx?ID=1119&Sprak=sv

NYTT! Fullständigt dokument med ändringarna i utställningsbestämmelserna från 2011-01-10 finns här: http://www.papillonringen.com/ny/dokument/SKK-remiss-nordutst-best.pdf

Observera att hund endast kan anmälas i en klass per utställning.
 

 

Åldern på hunden

Vad gäller de olika klasserna och hur hundarna bedöms i sina respektive klasser har det skett en hel del förändringar. För alla klasser gäller att åldern beräknas så att hunden skall ha uppnått för klassen bestämd ålder den dagen då hunden ställs ut. Tidigare gällde att hunden skulle uppnått rätt ålder senast dagen före Utställningen.

Åldersgränsen för tävlande i juniorklassen är nu 9-18 månader istället för 9-15 månader. Det innebär att en hund som är till exempel 17 månader kan välja på att anmäla till Junior- Unghund eller Öppenklass samt, om den innehar provmerit, även jakt-/ bruksklass. Observera att om man väljer att anmäla till juniorklass kan hunden inte tävla om cacib. För övriga klasser är åldersgränserna oförändrade.
 

 

Kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med standardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser.

I klasser med kvalitetsbedömning förekommer följande kvalitetspriser:

Excellent (Utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i
förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very Good (Mycket God)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (Godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified
Ska tilldelas hund som
a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/ användningsområde.
c) hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med anledning av punkt d) ovan.
Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.
Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

Cannot be judged
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i
uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

 

 
Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a.

Ck
Hund i officiell klass som är av utmärkt typ kan tilldelas certifikatkvalitet (Ck).

Hp
Särskilt lovande valp kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.
 

 
Klasser
Observera att hund på en och samma utställning får anmälas i endast en klass (undantaget avels- och uppfödarklass).

Valpklass (inofficiell) 4-6 & 6-9 månader
Denna klass är obligatorisk för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 4 månaders ålder, men ej fyllt 9 månader. I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning. Hp tilldelas särskilt lovande valpar. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp.

Juniorklass 9-18 månader (junkl)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader. (OBS! Hundar i denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB) I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas excellent ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i juniorklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass 15-24 månader (ukl)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas excellent ska tävla vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukkl)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i unghundsklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass

Öppen klass från 15 månader (ökl)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i öppen klass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass från 15 månader (chkl)
Denna klass är öppen för hund som tilldelats internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Hund som tilldelats svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass alternativt i veteranklass om hunden den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare i championkonkurrensklass.

Championklass (chkk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i championklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl)
Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder. (OBS! Hundar som anmälts till denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB). I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare
i veterankonkurrensklass.

Veteranklass (vetkk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i veteranklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Bästa veteran med excellent tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.

Bästa hanhundsklass (bhkl) och Bästa tikklass (btkl)
Dessa klasser är obligatoriska för hanhund respektive tik som vid aktuell utställning tilldelats Ck. I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).

Certifikat
Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. Det delas endast ut ett (1) certifikat per kön. Utöver detta utdelas ett (1) reservcertifikat per kön (till näst bäst placerade hund som är berättigad att tävla om certifikat). Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om certifikat delas certifikat ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikat till den domaren anser vara näst bäst av de oplacerade hundarna i bästa hanhunds-/bästa tikklass.

Förhindrade att tävla om certifikat är:
a) svensk utställningschampion
b) hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat
(Obs! det krävs att minst ett certifikat ska vara erövrat efter 24 månaders ålder).

Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM)
Denna klass är obligatorisk för bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. I denna klass utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG)


Avelsklass (avelskl)
Denna klass är öppen för;
a) Hanhund som deltar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar.
b) Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor.
Avelshunden/tiken ska delta i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen. Avelshunden/tiken ska vid aktuell, eller tidigare utställning, tilldelats lägst kvalitetspriset good eller 3:e pris. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får där inte ha tilldelats Disqualified eller Cannot be judged (KEP). En och samma avelshund/-tik får delta med endast en avelsgrupp av rasen/rasvarianten. I gruppen ingående avkommor måste vara av samma rasvariant (hårlag och/eller storlek), undantaget raser där rasvarianterna tävlar om gemensamt BIR.

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagande grupper inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna. Ägare av avelshund/avelstik ska i så god tid som möjligt meddela respektive avkommas ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp och delta i avelsklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund i avelsklass. Ägare av avelshund/avelstik ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.

Uppfödarklass (uppfkl)
Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar av samma ras eller rasvariant (storlek och/eller hårlag), som har ett och samma kennelnamn eller är uppfödda av en och samma person eller grupp av personer. Om flera personer är uppfödare ska samtliga anges som uppfödare. Om en person har dels egen uppfödning, dels tillsammans med andra personer ingår som uppfödare i annan kull, får hundar ur kullar från dessa olika uppfödningar inte blandas i en och samma uppfödargrupp. En och samma uppfödare får delta med endast en grupp av samma ras eller rasvariant. I gruppen ingående hundar måste vara av samma rasvariant (hårlag och/eller storlek), undantaget raser där rasvarianterna tävlar om gemensamt BIR. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får där inte ha tilldelats Disqualified eller Cannot be judged (KEP).

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagande grupper inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna. Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive hunds ägare att hunden ska ingå i uppfödargrupp och delta i uppfödarklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund i uppfödarklass. Uppfödare, eller dennes ombud, ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.
 

 
Förkortningar i utställningskatalogen
"C" anger att hunden ska erövra ytterligare ett certifikat för att erhålla svenskt utställningschampionat.
 

 
Prisbeteckningar, band och kokarder
Utmärkelserna betecknas med band eller kokarder i följande färger:

Excellent
röd

Very Good
blå

Good (god)
gul

Sufficient (godtagbar)
grön

Certifikatkvalitet (Ck)
rosa

Hederspris (Hp)
lila

Konkurrensplacering 1
röd

Konkurrensplacering 2
blå

Konkurrensplacering 3
gul

Konkurrensplacering 4
grön

Certifikat (Cert)
blå/gul

Reservcertifikat
ljusblå

Championat (Ch)
röd/grön

Internationellt utställningscertifikat (CACIB)
vit

Internationellt utställningscertifikat Reserv (Reserv-CACIB)
orange

Bäst i rasen (BIR)
röd/gul

Bäst i motsatt kön (BIM)
vit/grön

Bäst i Grupp 1:a (BIG-1)
röd

Bäst i Grupp 2:a (BIG-2)
blå

Bäst i Grupp 3:a (BIG-3)
gul

Bäst i Grupp 4:a (BIG-4)
grön

Best In Show 1:a (BIS-1)
röd/vit

Best In Show 2:a (BIS-2)
blå/vit

Best In Show 3:a (BIS-3)
gul/vit

Best In Show 4:a (BIS-4)
grön/vit