Lydnad


 

Historia

Tävlingslydnaden har sina rötter i England och USA, där man har tävlat sedan mycket länge. Norge var det första landet i Skandinavien att införa lydnadsprov, och det skedde i början av 1960-talet. Sverige kom med sitt lydnadsprov två år senare, då lydnadsprov anordnades i samband med SKK:s utställningar.

Det tävlades endast i en lydnadsklass, i svårighetsgrad jämförbar med nuvarande Klass 1 men med en del andra moment. Fram till 70-talet hade tävlingslydnaden ganska låg status, men efter att Ivan Svedrup reviderat Klass 1 och lagt till Klass 2 höjdes statusen. Svenska Brukshundsklubben arrangerat lydnadstävlingar sedan 1975. Efter ett visst motstånd från bl a papillon- och pudelekipage infördes även Lydnadsklass 3. Man började även anordna landskamper och nordiska mästerskap.

På 80-talet utvecklade Bo Jonsson tillsammans med en schweizare och en holländare nuvarande Elitklass i FCI:s regi. Klassen är i stort sett lika i hela världen.

Sveriges första lydnadschampion var en papillontik vid namn Maid Maryan, något som inte alla kanske inte känner till.

Tävlingslydnanden är idag mycket populär i Sverige, och man räknar med ca 25.000 starter årligen. Endast agility har fler starter!
 

 
Varför träna lydnad?
Varför vill man träna lydnad med sin hund? En anledning är att lydnadsträning kan ge hunden mer frihet, ju lydigare hund ju mer frihet vågar man ge hunden. Träningen kan även inge större självförtroende och lugn åt hunden, samt bättre kontakt med matte och husse. Den ger även hunden möjlighet att få känna stolthet när den lärt sig saker, och kan visa upp det för husse och matte.

Även matte och husse vinner på lydnadsträning. Fördelar som lugnare och mer avkopplande promenader med hunden, mindre risker för konflikter med andra hundar och människor samt att man får tillfälle att ha roligt tillsammans med sin hund, talar för träning i lydnad. Tränar man tävlingslydnad får man dessutom spänning och gör bra reklam för rasen. En papillon har stora möjligheter att besegra andra raser.
 

 
Förutsättningar
I lydnad tävlar man i första hand mot sig själv. All lydnadsträning bygger på förarens förmåga att förklara momenten för hunden, och att motivera den att utföra dem. När hunden inte lyder beror det ofta på att den inte har förstått, vilket innebär att föraren måste hitta andra sätt att förklara vad han eller hon menar. Om hunden väljer att göra något annat roligare, gäller det för föraren att övertyga den om att hans eller hennes förslag ändå är bäst.

Det finns många olika idéer om hur man skall träna lydnad, det gäller att hitta ett sätt som passar såväl föraren som dess hund.
 

 
Bestämmelser
Nedan följer ett sammandrag över bestämmelserna avseende lydnad. De kompletta bestämmelserna finner du på Svenska Kennelklubbens hemsida. För att kunna ladda ner SKKs lydnadsprovsbestämmelser krävs att du har gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader installerat på din dator.

Hämta SKKs kompletta lydnadsprovsbestämmelser klass I-III
Hämta SKKs kompletta lydnadsprovsbestämmelser Elitklass
Hämta "Adobe Acrobat Reader" gratis
 
Inom lydnad tävlar man i fyra klasser; Klass 1, Klass 2, Klass 3 och Elitklass. I varje klass ingår ett antal moment där hundens utförande poängbedöms. Maximalt utdelas 10 poäng i ett moment, medan 0 poäng ges vid underkänt. Momenten anses ha olika svårighetsgrad, och hundens poäng vägs genom multiplikation med en koefficient, som varierar med momentens svårighetsgrad. När hundens sammanlagda poängsumma visar ett genomsnitt på 8 poäng erhåller hunden ett 1:a pris, vilket innebär att den får tävla i nästa klass. Man behöver inte flytta upp till nästa klass om man inte vill, men när man väl gjort det kan man inte gå tillbaka till den lägre klassen.

Certifikaten utdelas endast i elitklassen. Man kan även erövra ett lydnadsdiplom genom att ta tre stycken 1:a pris i en klass. Detta diplom berättigar till titeln LP framför hundens namn.
 
Klass 1
I lydnadsklass 1 ingår platsliggande, tandvisning/tillgänglighet, linförighet, nedläggande under gång, inkallning, ställande under gång, apportering, hopp över hinder och helhetsintryck.

Första momentet, platsliggande, innebär att hunden tillsammans med tre till åtta andra hundar skall ligga still i två minuter medan förarna står 20 meter framför hundarna (vilket ofta är mycket nervpåfrestande).
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Momentet tandvisning/tillgänglighet innebär att hunden utan protester skall låta domaren titta på tänderna. Domaren avgör om hunden, som ska vara kopplad, ska stå på ett bord.
(Koefficient 1 / Max 10 poäng)

Linförighet betyder att hunden skall gå i koppel bredvid föraren i olika riktningar och sitta bredvid föraren när denne stannar.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Momentet läggande innebär att hunden skall gå bredvid föraren och på kommando lägga sig ned och ligga kvar medan föraren fortsätter ca 10 meter.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

När det gäller inkallning lämnar föraren hunden, som sitter kvar tills dess föraren kommit ca 15 meter bort, vänt sig om och uppmanats att kalla in hunden. Då skall den komma som ett "skott" och sätta sig bredvid föraren.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

I ställande går hunden vid förarens sida och blir stående på kommando medan föraren fortsätter att gå ca 10 meter. Vid uppmaning återgår föraren till hunden och hunden ska stå kvar tills föraren återgått.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

I apporteringen ska hunden sitta bredvid föraren och när tävlingsledaren säger till ska hunden kommenderas att ta en apportbock av trä i munnen och hålla kvar den i ca 5 sekunder. På anmodan av tävlingsledaren ska föraren sedan beordra hunden att lämna den till föraren.
(Koefficient 1 / Max 10 poäng)

Hopp över hinder, innebär att föraren lämnar hunden på valfritt avstånd framför hindret.Sen ställer förare upp sig på andra sidan av hindret i riktning mot hindret. Hindret ska vara sammma höjd som hundens mankhöjd. Vid inkallning ska hunden hoppa hindret och sedan sätta sig bredvid föraren.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

Slutligen bedöms i momentet helhetsintryck, förarens och hundens samarbete och uppträdande dåde i och mellan momenten.
(Koefficient 1 / Max 10 poäng)

Detta ger en slutlig maximal poäng på 200 poäng. 1:a pris tilldelas ekipage som uppnått mellan 160 - 200 poäng, 2:a pris till ekipage som uppnått 140 - 159.5 poäng, 3:e pris till ekipage som uppnått 100 - 139.5 poäng och slutligen 0:e pris till de som fått 99.5 poäng eller lägre.
 
Klass 2
I lydnadsklass 2 ingår platsliggande, fritt följ, läggande, inkallning med ställande, sändande med ställande, apportering, fritt hopp över hinder, fjärrdirigering och helhetsintryck.


Platsliggandet sker i 3 min utom synhåll för förarna.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Fritt följ är som linförighet i klass I men naturligtvis utan koppel.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Momentet läggande är likadant som i klass 1.
(Koefficient 1 / Max 10 poäng)

Vid momentet Inkallning med ställande lämnar föraren hunden sittande och förflyttar sig c:a 25-35 meter (till anvisad plats) och ställer hunden vid en markering vid sidan av sträckan, ungefär på halva sträckan. Hunden skall stanna inom 5 ggr av sin längd.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

Sändande med ställande innebär att ekipaget ställer upp cig 10 meter från en ruta som är 3x3 meter. Hunden skickas iväg till rutan och ska stanna i den stående och förbli stående i ca 3 sekunder varefter föraren hämtar hunden.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Vid apportering skall en träapport kastas minst 10 m. På kommando hämtar hunden apporten och sätter sig framför eller bredid föraren som kommenderar hunden att avlämna apportbocken.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

Fritt hopp över hinder Hunden skall hoppa över hindret, sätta sig på kommando och bli sittande tills tävlingsledaren beordrar föraren kommendera återhopp.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

Fjärrdirigering, hunden lämnas liggande vid en markering som skall vara bakom hunden, föraren förflyttar sig c:a 5 m. Tävlingsledare står c:a 5 meter bakom hunden och anvisar föraren vilken position som skall göras, 4 ggr anger tävlingsledare ny position (sitt resp ligg x 2) var 5:e sek. Hunden får högst förflytta sig 2 ggr sin längd.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

Helhetsintryck bedöms likadant som i klass 1.
(Koefficient 1 / Max 10 poäng)

Poängen i klass 2 kan, som i klass 1, bli max 200. Indelning för prisvalörer är likadan som i klass 1.
 
Klass 3
I klass 3 ingår följande moment: Sittande i grupp, platsläggande, fritt följ, sättande, inkallande med ställande och läggande, sändande med platsläggande och inkallning, apportering och hopp över hinder, apportering av metallföremål, vittringsprov och apportering samt fjärrdiringering.

Sittande i grupp innebär att föraren lämnar hunden sittande och avlägsnar sig 20 m. Hunden ska sitta i 1 minut och hunden ser föraren hela tiden.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

Platsläggande är här 4 min och utom synhåll för förarna.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

I Fritt följ tillkommer nu att man gör förflyttningar från halt 2 eller 3 steg i olika riktningar, man gör vändningar på stället, samt har tempoväxlingar.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Sättande utförs som momentet läggande i klass 1 och 2 men nu ska man istället sätta hunden.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Inkallning med ställande och läggande är lika som i klass 2 men med tillägg av läggande och att man går 30-35 meter, samt att man lämnar hunden i liggande ställning. Markeringar finns på en tredjedel resp två tredjedelar av sträckan. Hunden skall stanna inom 5 ggr sin längd.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Sändande med platsläggande och inkallning; hunden skall sändas mot en markerad ruta som är 3x3 m stor från 25 meters håll och läggas i rutan. Föraren skall på order förflytta sig mot rutan och c:a 2 m från denne, vinkla antingen åt vänster eller höger, helt enligt tävlingsledarens kommendering, efter c:a 10 m vinklar föraren upp mot utgångspunkten. 10 m efter sista vinklingen inkallas hunden och man går fritt följ till tävlingsledaren kommenderar halt.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Vid apportering och hopp över hinder kastar föraren en träapport över hindret som hunden efter kommando får hämta och skall hoppa tillbaka utan kommando och avlämna densamma till föraren efter att denne har kommenderat hunden ”Loss”.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Apportering av metallföremål är som apportering i klass 2 men med en metallapport.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

Vittringsprov och apportering; Före momentetfritt följ delas vittringsapporten ut till föraren som skriver sitt startnr på densamma.Apporten stoppas undan tills själva momentet vittringsprov börjar, hunden får inte nosa eller vidröra föremålet innan den kommenderas till att apportera. Tävlingsledare lägger sedan med tång eller dylikt ut förarens apport + fem stycken lika som är orörda, c:a 10 m från ekipaget då föraren fått order om att göra helt om. Tävlingsledaren beordrar föraren helt om och vittringsapportering skall ske. Apporterna kan utläggas antingen i en ring på 1 m eller på en linje av 2 m. Hunden får högst leta i 1 min.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Vid fjärrdirigeringen går föraren ca 10 meter från hunden. 6 gånger ska hunden skifta ställning mellan sitt, ligg och stå. Ordningsföljden bestäms av tävlingsledaren som står 5 meter bakom hunden. Hunden får högst förflytta sig fram 2 ggr sin längd för betyg, och minst göra 4 av positionerna. Tävlingsledaren skall ändra på positionerna var 3:dje sek.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Slutlig maximal poäng är 320 poäng. 1:a pris tilldelas ekipage som uppnått mellan 255 - 320 poäng, 2:a pris till ekipage som uppnått 224 - 254.5 poäng, 3:e pris till ekipage som uppnått 192 - 223.5 poäng och slutligen 0:e pris till de som fått 191,5 poäng eller lägre.
 
Elitklass
Sittande i grupp i 2 min, platsliggande i grupp i 4 min med störning, fritt följ, stå-sitt och ligg under marsch , inkallande med ställande och läggande, sändande med dirigering-platsläggande och inkalllning, apportering med dirigering, apportering av metallföremål och hopp över hinder, vittringsprov och apportering och slutligen fjärrdirigering är dom moment som ingår i elitklassen.

Sittande i grupp i 2 min och utom synhåll för föraren. När 2 min gått går förarna fram och ställer upp på linje. På anmodan från tävlingsledarna går sedan förarna till sina hundar. Avståndet mellan hundarna ska vara 3 meter.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Platsläggande i 4 min med störning. Hundarna ligger med 3 meters mellanrum och beordras att ligga en efter en från vänster till höger och förarna avläsnar sig utom synhåll för hundarna. Under dom fyra minutrarna utsätts hundarna för störning genom att en person går slalom mellan hundarna. Efter 4 minuter beordras förarna fram och ställa upp på linje.Därefter skall förarna passera sina hundar och ställa upp c:a 3 m bakom, vartefter förarna beordras fram till hunden. En och en från höger till vänster kommenderas till utgångsställning.
(Koefficient 2 / Max 20 poäng)

Fria följet skall innehålla vändningar til höger och vänster, helomvändningar och halter i olika tempon. Föraren skall under hela momentet röra på armarna på ett naturligt sätt.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Stå, sitt och ligg under marsch; Momentet utförs i vänstervarv i en fyrkant på 8 x 8 m. Tävlingsledaren kommenderar föraren vid mitten av varje sida som då beordrar sin hund i position stå, fortsätter sedan utan hund och går runt hela rutan och hämtar upp hunden för att sedan sätta den på nästa sida o s v. Efter sista avhämtandet går man till nästa sida där tävlingsledaren kommenderar halt i mitten av sidan.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Inkallande med ställande och läggande är lika som klass 3 fast positionerna måste göras på 3 ggr av hundens längd.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Sändande med dirigering, platsläggande och inkallning är lika som i klass 3 förutom att man att man först sänder hunden till en kon 10 m från startpunkten där hunden ska stanna i stående ställning inom en radie av 2 meter.Efter att hunden stått stilla i c:a 3 sek skickas den vidare till rutan. Hunden skall i sin helhet vara invid konen och i rutan.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Apportering med dirigering; 3 apportbockar varav man lottar om höger resp vänsterapport att apportera (mitten skall aldrig apporteras) placeras ca 20 m från ekipaget med 5 meters mellanrum. En kon finns mellan ekipaget och apporterna på c:a 10 avstånd från föraren. Hunden skickas först till konan där den ska stanna i stående ställning och efter c:a 3 sek skickas den till apporten som lottats vilken den ska apportera till sin förare.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Apportering av metallföremål och hopp över hinder samma som i klass 3 men här med en metallapport och ekipaget skall ställa upp 3 m från hindret.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Vittringsprov och apportering; här skall alla apporterna vara vidrörda av, utom förarens som endast föraren får hålla. Apporten fås före momentet varvid föraren skriver sitt startnr på och får hålla den i ca 5 sek. Därefter lämnas den till tävlingsledaren och föraren vänder sig om. Det är valfritt om hunden vänds från apporterna eller ej. Apporterna placeras ut och hunden ska hämta rätt apport. Lyfter hunden fel föremål underkänns den i momentet.
(Koefficient 3 / Max 30 poäng)

Fjärrdirigering på samma sätt som i klass 3 med undantag av hunden får högst förflytta sig 1 gång sin egen längd.
(Koefficient 4 / Max 40 poäng)

Slutlig maximal poäng i elitklassenär 320 poäng. 1:a pris tilldelas ekipage som uppnått mellan 256 - 320 poäng, 2:a pris till ekipage som uppnått 224 - 255.5 poäng, 3:e pris till ekipage som uppnått 192 - 223.5 poäng och slutligen 0:e pris till de som fått 191,5 poäng eller lägre.
 

 
Att tänka på
Helhetsintryck är ett ”moment” som finns i klass 1-2 och bedömning görs av samarbetet mellan förare och hund, arbetsglädje och arbetsvilja, både under moment och mellan momenten.

Alla moment skall utföras på tävlingsledarens kommando. Man börjar ett moment vid kommendering av tävlingsledaren och när denne säger ”momentet slut”, slutar även bedömningen av detta moment.

Handtecken i stället för muntligt kommando får ges utan avdrag om man i förväg anmäler detta till domaren. I de fall i reglerna där det står både och, t ex vid momentet Fjärrdirigering i klass 2 där det står ”och/eller tecken” kan man om man vill använda handtecken och muntligt kommando utan avdrag.

Hinderhöjden är hundens mankhöjd avrundat till +-5 cm, föraren får beordra upp hindret till högst 1 m.

I eliten diskvalificeras hunden om den uträttar ”naturbehov” på planen. I övriga klasser underkänns ”helhetsintryck” och momentet ifråga.

Man får klappa och uppmuntra hundarna mellan momenten. Vid överdriven uppmuntran dras i klass 1 och 2 helhetsintrycket ner och i klass 3 kan man få en muntlig tillsägelse från domaren. Om man ändå fortsätter med överdriven uppmuntran så kan man stängas av från tävlandet den dagen. I elitklassen kan man få ett gult kort (varning) i förekommande fall. Vid ytterligare en varning blir man diskvalificerad.

I lydnad är det en otrolig precision som oftast avgör de allra högsta poängen.
Det är i denna gren man finner ”finliret” på lydnadsplanen.

LP och Svenskt Lydnads CHampionat (SLCH)
Man kan i varje klass ansöka om LP (diplom) hos SKK. Då skall man ha tre stycken förstapris i den klass man söker LP. För Lydnadschampionat krävs tre förstapriser i elit och lägst en 2:a vid kvalitetsbedömning efter 15 månader ålder på utställning. För BC och australian stock dog / working kelpie kan utställning utbytas mot lägst gk vallhundsprov, samt intyg om gk testikelstatus.

SM
För att ansöka om att få vara med på SM så måste man minst ha tre förstapriser i elitklass. Där räknas de tre bästa resultaten ifrån förra utgången av ansökan till SM. De 60 hundarna som har högsta medelpoäng av de tre tävlingarna tas ut, sedan tar man också ut s k reserver om det blir återbud bland de ordinarie.

Lycka till med Lydnaden!
 

 
Mer om Lydnad
Du finner länkar till andra hemsidor om lydnad under avsnittet:

Länkar/Övriga/Agility & Lydnad