Stadgar


 
Stadgar för Papillon-Ringen ansluten till Svenska Dvärghundsklubben, SDHK.
Godkända av Svenska Dvärghundsklubben 2002-03-14. Gällande från
2002-03-10
 

 

Inledning

Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb.

Papillon-Ringen ingår som en rasklubb i specialklubben Svenska Dvärghundsklubben (SDHK), och skall som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål avseende den i specialklubben ingående rasen.

Papillon-Ringens verksamhet omfattar den ras för vilken remissrätt från SDHKs Centralstyrelse erhållits i samråd med rasklubben.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SDHK, SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
I den mån stadgar för Papillon-Ringen strider mot SDHKs och SKKs stadgar skall Papillon-Ringens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

Papillon-Ringens stadgar skall fastställas av Svenska Dvärghundsklubben (SDHK).
 

 
§ 1 Mål
För Papillon-Ringen, nedan nämnd klubben, gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet, att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:
 • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
 • bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras.
 • nformera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
 • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.
 

 
§ 2 Verksamhet
För att uppnå mål skall klubben:
 • informera och sprida kunskap om SKK, SDHK och Papillon-Ringen - dess mål, organisation och arbetsformer.
 • informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden.
 • lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
 • aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
 • utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 • anordna verksamheter i enlighet med SDHKs direktiv.
 • stödja och medverka i SDHKs och SKKs forskningsarbete.
 • delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
 

 
§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i Papillon-Ringen. Medlem i rasklubben ansluts automatiskt som medlem i SDHK i form av gemensamt medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.

Årsmötet kan, efter förslag från en enhällig styrelse, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift, eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Diciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning, skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.
 

 
§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.
 

 
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
Mandatperiod för personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte till vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med årsmöte som mandatperioden avser.
 

 
§ 6 Organisation
Klubbens angelägenheter handhas av årsmötet och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsform.
 

 
§ 7 Årsmöte

Mom 1 Årsmöte ordinarie och extra
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före den 15 juni. Kallelse skall utfärdas av styrelsen och skall senast fyra veckor före årsmötet skriftligen, eller genom utlysande i medlemspublikation, delges medlemmarna.

Extra årsmöte skall hållas om revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger.

Yrkande om extra årsmöte skall ske skriftligt och ställas till styrelsen, samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom.

Kallelse till extra årsmöte skall senast fyra veckor före mötet av styrelsen sändas per post eller utlysas i medlemspublikation. Med kallelsen skall redovisas det eller de ärenden som skall behandlas. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av den som styrelsen utsett. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelsens årsredovisning, med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  2. Föredragning av styrelsens budgetplan.
  3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
   

Mom 3 Röstning
Vid årsmöte äger varje medlem föra talan och utöva rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon medlem så yrkar och om årsmötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt mm
Vid årsmötet har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person
 • SKK:s verkställande direktör
 • Ledamot och suppleant av SDHKs styrelse
 • Av årsmötet vald ordförande för årsmötet
 • Av årsmötet valda revisorer och revisorssuppleanter
 • Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller medlemsrätten.

Mom 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte hålles. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

 

 

§ 8 Styrelsen

Förvaltning av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt högst fem och lägst tre ordinarie ledamöter samt högst fyra och lägst två suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen/vartannat år ordförande för ett/två år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för två år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller om röstetal saknas enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslutet.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade, och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åliggande
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i SKKs, SDHKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat:
 • ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med SDHK och SKK upprättade riktlinjer
 • bereda ärende, som skall behandlas av årsmötet
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
 • avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte
 • senast fyra veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna
 • upprätta verksamhetsplan och rambudget för kommande verksamhetsperiod
 • avge yttranden över av SDHK till klubben hänskjutna ärenden
 • följa de anvisningar som lämnats av SDHK
 • föreslå lämplig avelskonsulent till SDHK
 • ansvara för samarrangemang med SDHK eller annan rasklubb
 • senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SDHK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktiga funktioner utanför styrelsen
 • utse delegater till SDHKs fullmäktige i den ordning som SDHKs stadgar föreskriver.
 

 

§ 9 Räkenskaper och revision

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett/två år. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.

När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte.
 

 

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en skall vara sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.

Valberedningen kan efter framställan få vara representerad vid sammanträde i styrelsen.

Valberedningens sammankallande skall få protokoll från styrelsens sammanträden.
 

 

§ 11 Protokoll

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmarna.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.
 

 

§ 12 Diciplinärenden

För diciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.
 

 

§ 13 Force majeure

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.
 

 

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast tre veckor före årsmötet inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande delegater vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SDHK.
 

 

§ 15 Upphörande av klubben

Beslut att hos SDHK begära få upphöra som rasklubb i SDHK fattas vid årsmöte.

För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SDHK skall klubbens tillgångar överlämnas till SDHK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.
 

 

Noteringstexter:

§ 2 Verksamhet
För att få ställa ut på utställning arrangerad av SDHK krävs ägarens medlemskap i associerad rasklubb för den/de ras/raser man ställer ut.

§ 3 Medlemskap
Person som är medlem i flera rasklubbar inom SDHK kan hos SDHK begära att få återbetalt alla utom en medlemsandel avseende SDHK.

§ 4 Medlemsavgifter
Om ytterligare medlemskategorier finns i klubben skall dessa regleras i stadgarna. Rasklubben skall före mars månads utgång betala medlemsavgiften till SDHK.

§ 8 Val av styrelse och revisorer
För rasklubbar med max 150 medlemmar finns möjlighet att till SDHK ansöka om dispens att välja mindre antal förtroendevalda än vad rasklubbsstadgan föreskriver.

§ 11 Protokoll
Protokollen kan göras tillgängliga på olika sätt t ex publiceras på hemsida eller i klubbens tidning eller rekvireras mot ersättning av uppkomna kostnader.

Överenskommelser vid samarrangemang
Fördelningsnycklar vid samarrangemang och utställningar skall motsvara antalet deltagare eller anmälda hundar eller alternativt antalet fullmäktigedelegater. Fördelningen av vinst/förlust vid SDHK arrangemang är SDHK 25% medarrangerande rasklubb/rasklubbar 75%.